Vyhledávání

Kontakt

Mgr. Bohdana Muzikářová
Koliště 33
602 00 Brno

605 247 623

muzikarova.b@seznam.cz

Předškoláčci a školáčci (1. a 2. tř.)

Rozvoj:

 • jemné motoriky a grafomotoriky - (uvolňování ruky, správné držení tužky a správné sezení při psaní, přípravné cviky na psaní), oslabení jemné motoriky a grafomotoriky může ve školním věku mít za následek obtížné osvojování tvarů písmen, neplynulost tahů při psaní, zvýšený tlak na podložku, zvýšenou chybovost, celkově sníženou úpravu písemného projevu, někdy až nečitelnost, atd.
   
 • sluchového vnímání - schopnosti naslouchat se dítě učí poslechem pohádek, vyprávění, …, což je potřebné pro práci ve škole umět naslouchat výkladu učitele, porozumět mu, sluchová diferenciace neboli rozlišování je důležitá pro vývoj řeči, výslovnosti, ve škole potom pro psaní a čtení, sluchová analýza a syntéza - pro čtení a psaní, je nutné umět rozlišit hranice slov ve větě, jednotlivé slabiky a hlásky ve slově, …, sluchová paměť - pro učení potřebujeme zachytit a zapamatovat si instrukce a pokyny ke své práci, výklad učitele, . . .
   
 • zrakového vnímání rozlišení figury a pozadí - důležité pro čtení, pro orientaci v ploše, zraková diferenciace neboli rozlišování - umět odlišovat písmena lišící se detaily (např. m, n, k, h), písmena a číslice lišící se polohou vpravo-vlevo (např. b, p, 6, 9), …, zraková analýza a syntéza - pro čtení, psaní i počítání je důležité vnímání celku i jeho jednotlivostí (např. pohotové osvojování písmen, číslic a jejich zapamatování, v naukových předmětech např. pro práci s mapou), atd.
   
 • řeči výslovnost, artikulační obratnost, plynulost,…, neupevněná či nedokonalá výslovnostartikulační neobratnost se ve školním věku nepříznivě promítá do čtení a psaného projevu, nedostatky se mohou projevovat i v porozumění řeči, v chápání textu, výkladu, při výraznějším řečovém handicapu může být nepříznivě ovlivňováno utváření sociálních vztahů, . . .
   
 • vnímání prostoru (orientace v prostoru, pravolevá orientace) - při čtení sledování textu zleva doprava, vyhledávání potřených částí v textu, při psaní uvědomování si směru vedení čáry, orientace v textu, zejména při přepisu textu, atd.
   
 • vnímání času - nutné např. pro osvojování vědomostí, které musí být uspořádány v daném sledu, orientace v hodinách a minutách, pro čtení - pořadí písmen, číslic, …,
   
 • základní matematické představy - např. chápání pojmu přirozeného čísla, orientace v číselné řadě, potíže se zápisem a čtením čísel - ujasněná pozice číslice v čísle, . . .
   
 • sociálních dovedností - zapojování a spolupráce ve skupině, komunikace s dětmi i s vyučujícím, pravidla sociálního chování a komunikace, umět projevit empatii, dát najevo svoje potřeby, odmítnout nežádoucí chování některých vrstevníků, . . .
   
 • práceschopnosti (pracovních návyků neboli pracovních předpokladů) - dítě se připravuje pro budoucí školní práci, kde je nezbytné, aby dokázalo sedět po potřebnou dobu v lavici (a to pokud možno v klidu), aby věnovalo pozornost učiteli, sledovalo jeho výklad a soustředilo se na práci, ale i se naučilo respektovat autoritu (podřídilo se, umělo vyhovět požadavkům vyučujícího, … ), atd.
   
 • sebeobsluhy, samostatnosti - zvládání běžných dovedností v oblasti hygieny, oblékání a stolování i zvykání si na drobné povinnosti. Vedení k samostatnosti velmi usnadní dítěti vstup do školy, . . .
   
 • kognitivních funkcí (poznávání) – schopnost koncentrace pozornosti, paměť, myšlení, řeč.